Dịch vụ pháp lý về đầu tư

Legal United Law có kinh nghiệm sâu sắc về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam và các nước Châu Á, cùng với các mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi thực hiện dịch vụ pháp lý về đầu tư theo các hình thức sau đây:

- Thành lập doanh nghiệp liên doanh
- Thực hiện các liên kết kinh tế
- Góp vốn thực hiện dự án và vào các hoạt động đầu tư
- Nhượng quyền kinh doanh
- Chuyển nhượng dự án đầu tư
- Tham gia mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu
- Thực hiện các phương thức huy động vốn
- Thực hiện và tham gia vào các hình thức đầu tư khác.

Chúng tôi giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp trọn gói và/ hoặc từng phần theo các phạm vi công việc sau đây:

- Triễn khai bước đầu thực hiện dự án
- Giới thiệu địa điểm đầu tư
- Giới thiệu đối tác đầu tư
- Giới thiệu ngành nghề đầu tư
- Giới thiệu nguồn vốn đầu tư
- Lập phương án, dự án và dự tóan đầu tư
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về dự án và hoạt động đầu tư các họat động về hỗ trợ đầu tư khác có liên quan.

 

Dịch vụ Tư vấn về Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Dịch vụ tư vấn về “Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng”: Doanh nghiệp không thể họat động nếu như không có nguồn có nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực của một doanh nghiệp là tòan bộ vốn kiến thức, kỹ năng và sức người đầu tư vào họat động sản xuất, kinh doanh, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp đó.. >>Xem thêm .

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com