Dịch vụ tư vấn thuế

Legal United Law hiểu rằng thuế và các khía cạnh liên quan đến thuế là một nội dung hết sức quan trọng và đồng thời là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
 
Chúng tôi kết hợp sự hiểu biết chuyên sâu về thuế, những kinh nghiệm, kỹ năng và công cụ để tư vấn cho những giải pháp mang tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đầu tư, kinh doanh, nhằm giúp cho c ác doanh nghiệp/ nhà đầu tư có thể giảm thiểu các chi phí về thuế.

Phạm vi tư vấn

- Đánh giá về tình hình và nghĩa vụ thuế;
- Quản lý rủi ro về thuế;
- Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ;
- Ưu đãi thuế;
- Quyết toán thuế;
- Hoàn thuế;
- Kê khai và nộp thuế;
- Định giá trong chuyển giao, trong các thỏa thuận về chia sẻ chi phí và thu nhập giữa các bên liên quan để có lợi về thuế;
- Cấu trúc về tài chính hợp lý để có lợi về thuế;
- Cấu trúc tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động;
- Đại diện tại các cơ quan thuế.

Hướng đến chất lượng dịch vụ, chúng tôi thực hiện một số công việc chính sau đây trong quá trình tư vấn:

- Xem xét các khoản thuế hiện tại trong mối liên hệ với thực tiễn đầu tư/ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và các mục tiêu trong kinh doanh;

- Xem xét sự ảnh hưởng và tác động của thuế đến với các kế hoạch phát triển kinh doanh, các dự án kinh doanh và đầu tư;

- Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí về thuế phù hợp với mục tiêu đã đề ra;

- Hướng dẫn và trợ giúp trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về thuế mà chúng tôi đã đề xuất.

Trong thực tế, có rất ít những quyết định đề ra trong đầu tư, kinh doanh mà không xem xét đến sự ảnh hưởng của thuế. Legal United Law tin rằng, cùng với các biện pháp khác, tiết kiệm chi phí về thuế một cách hợp lý luôn là một trong những biện pháp chủ động và quan trọng để tạo thêm lợi thế trong cạnh tranh và gia tăng hiệu quả cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com